Witamy na Forum Gdzie Żyjemy

Witaj! Logowanie Rejestracja


Polityka Prywatności

Polityka Prywatności


Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych użytkowników, korzystających z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.forumplaskaziemia.pl.


 1. DEFINICJE:
  1. ADMINISTRATOR – Polskie Stowarzyszenie Badaczy Płaskiej Ziemi
  2. FORUM – serwis internetowy działający pod adresem www.forumplaskaziemia.pl
  3. UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, dla której ADMINISTRATOR świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem FORUM
  4. URZĄDZENIE – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego UŻYTKOWNIK uzyskuje dostęp do FORUM
  5. COOKIES – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na URZĄDZENIU UŻYTKOWNIKA

 2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE:
  1. ADMINISTRATOR zbiera dane UŻYTKOWNIKÓW, którzy dokonali rejestracji na FORUM i w jego ramach publikują posty oraz zamieszczają ogłoszenia.
  2. UŻYTKOWNIK powinien podać dane pozwalające na dokonanie rejestracji oraz umożliwiające kontakt z UŻYTKOWNIKIEM, a w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

 3. PRZETWARZANIE DANYCH:
  1. Dane osobowe ujawnione podczas rejestracji lub ujawnione w Profilu UŻYTKOWNIKA są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.).
  2. Wszelkie dane podane przez UŻYTKOWNIKA będą przetwarzane przez ADMINISTRATORA w celu umożliwienia UŻYTKOWNIKOWI korzystania z indywidualnego Konta Użytkownika, zgodnie z treścią Regulaminu FORUM.
  3. ADMINISTRATOR dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą.
  4. UŻYTKOWNIK zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  5. W przypadku zmian dotyczących ochrony danych osobowych ADMINISTRATOR zobowiązuje się do przestrzegania w niniejszej Polityce Prywatności ich nowego kształtu. Dotyczy to między innymi rozporządzenia RODO (GDPR).

 4. PRAWO DOSTĘPU:
  1. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania indywidualnego Konta Użytkownika na FORUM o nowe dane.
  2. UŻYTKOWNIK ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub żądania ich usunięcia. Czynności te odbywają się na podstawie żądania UŻYTKOWNIKA, przesłanego na adres poczty elektronicznej realworldinformations@gmail.com.
  3. ADMINISTRATOR zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych UŻYTKOWNIKA, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 5. PLIKI COOKIES:
  1. Mechanizmy COOKIES nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z URZĄDZENIA UŻYTKOWNIKA.
  2. ADMINISTRATOR może przechowywać w plikach COOKIES informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących FORUM.
  3. ADMINISTRATOR wykorzystuje pliki COOKIES do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania FORUM.
  4. UŻYTKOWNIK może w dowolnym momencie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików COOKIES.
  5. UŻYTKOWNIK może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki COOKIES korzystając z narzędzi URZĄDZENIA UŻYTKOWNIKA za pośrednictwem którego UŻYTKOWNIK korzysta z usług FORUM.
  6. Ograniczenie zapisu i dostępu do plików COOKIES na URZĄDZENIU UŻYTKOWNIKA może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji FORUM.
  7. ADMINISTRATOR nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje FORUM w przypadku gdy UŻYTKOWNIK ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików COOKIES.

 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ:
  1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż FORUM, które zostały zamieszczone na stronach FORUM komercyjnie, gościnnie lub na zasadach wzajemności.
  2. ADMINISTRATOR nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania UŻYTKOWNIKA, skutkiem których FORUM przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
  3. ADMINISTRATOR zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian właściwości FORUM, zaprzestania działalności oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. UŻYTKOWNIKOWI nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem FORUM.
  4. ADMINISTRATOR stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych w stosunku do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.
  5. ADMINISTRATOR zabezpiecza dane przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym i przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów.

 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
  1. ADMINISTRATOR zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.
  2. Wprowadzone zmiany w Polityce Prywatności zawsze będą publikowane na tej stronie.
  3. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Prywatności.